Ilość towarów: 0  Wartość: 0.00 PLN     Pokaż koszyk | Złóż zamówienie
Zaawansowane wyszukiwanie
 
Body
Pajacyki
Śpioszki i półśpiochy
Bielizna dziecięca
Komplety ciepłe
Spodnie
Rajstopki
Skarpetki
Piżamki
Chłopcy bluzki lato
Chłopcy bluzki długi rękaw
Chłopcy komplety lato
Tylko dla Dziewczynek
Czapki i dodatki
Kurtki dla dzieci
Buciki - długość stopy
Krótkie spodenki
Stroje kąpielowe
Akcesoria dla dzieci...
Zabawki
Książeczki dla malucha....
Ciuszki nie nowe,ale przecudne!
 

 

materac - gąbka do kąpieli MAXI pluszek żółta


------------------------
Pokaż wszystkie

 

rajstopki do raczkowania pastelowy króliczek


------------------------
Pokaż wszystkie

 

50 cm czapka, szalik i rękawiczki z haftem i cekinami


------------------------
Pokaż wszystkie

 

Pobierz cennik
 

 Regulamin

REGULAMIN SERWISU

Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014

I. Informacje ogólne

 Sklep internetowy należy do firmy: Joanna Borowska z siedzibą ul.Modrzewiowa 10,55-095 Długołęka, NIP 899-120-45-11, Regon 932621781, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 2521/2001.

1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną http://www.dzieciuszek.net oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Internetowy sklep www.dzieciuszek.net, oferujący sprzedaż wysyłkową odzieży dla dzieci oraz akcesoriów (dalej łącznie: „Produkty”), zwany dalej „Sklepem” prowadzony jest przez Joanne Borowską z siedzibą w Długołęce, ul. Modrzewiowa 10, 55-095 Długołęka21, e-mail: dzieciuszek.net@interia.pl, zwaną dalej Joanną Borowską.

3. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną dalej „Klientem”.

4. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów.

II. Obsługa Klienta
Joanna Borowska prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, całotygodniowo w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu 501 105 219 oraz pod adresem e-mail: dzieciuszek.net@interia.pl Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Joanna Borowska świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:
a. udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu indywidualnego konta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności („Konto Klienta”);
b. otrzymywanie przez Klienta, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

2. W ramach Sklepu Joanna Borowska zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne. 

4. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia zamówienia w Sklepie. 

6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając pod adres dzieciuszek.net@interia.pl lub pisemnie na adres Joanna Borowska, ul. Modrzewiowa 10, 55-095 Długołęka, żądanie rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Klienta tj., adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz imię i nazwisko Klienta. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu. 

7. Joanna Borowska może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie punktów: III. 10 i III. 11. Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Joannę Borowską umotywowane obiektywnymi względami. 

8. Reklamacje związane ze usługami świadczonymi przez Joannę Borowską drogą elektroniczną (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Produkty znajdujące się w koszyku) można składać w szczególności telefonicznie pod numerem 501 105 219 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres e-mail dzieciuszek.net@interia.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Klienta, adres poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji / pytania. Joanna Borowska rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Joanna Borowska zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

9. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez Joannę Borowską usług. 

10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Joannę Borowską w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

11. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Sklepu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).

IV. Newsletter
1.Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę. Zamawiający może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.


V. Zamówienia

1. Zamówienia na Produkty (dalej również: „Zamówienia”) można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 8-16.

2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:
a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.
b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy;
c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.
e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Kup”).
f. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Biuro Obsługi Klienta (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.

3) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym dzieciuszek.net stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy Joanną Borowską a Zamawiającym

4. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep przed wprowadzeniem zmian.

6. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Joanną Borowską do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 

7. W przypadku braku dostępności całości lub części zamówionych przez Klienta Produktów, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu w całości otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku problemów powstałych podczas realizacji Zamówienia, w celu wyjaśnienia lub wprowadzenia ewentualnych zmian Sklep  może skontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail.

8. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

9. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem są określone na stronie każdego Produktu.

VI. Dostawa produktów (sposób spełnienia świadczenia przez Joanną Borowską)

1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres dzieciuszek.net@interia.pl, zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia.

2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Joanną Borowską oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Joanną Borowską, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Joannę Borowską przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Joannę Borowską przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 2 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce Dostawy.

3. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie Produktu w zakładce Dostawa. W przypadku wybrania opcji przelew bankowy koszt wysyłki jest stały- 11,00 zł.

4. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii

VII. Sposób i termin zapłaty
1. Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki , jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

2. Sklep udostępnia poniższe formy płatności:

a. Płatność „z góry” (online):
- Przelew elektroniczny;
- Płatność kartą;
- Płatność za pośrednictwem PayPal;
- Płatność ratalna (w ramach PayU)

- Dotpay

b. płatność za pobraniem (przy odbiorze) - dostępna tylko na terenie Polski w przypadku wyboru dostawy Pocztą Polską.

3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

VIII. Promocje

Joanna Borowska może wprowadzić w ramach Sklepu okresowe promocje rozumiane jako szczególne warunki sprzedaży Produktów, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (dalej również: „Promocje”). W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

IX. Stosowana przez Joannę Borowską procedura rozpatrywania reklamacji

1. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

2. Na Joannie Borowskiej ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Joanny Borowskiej z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Joanny Borowskiej z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Joannę Borowską druku reklamacyjnego, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne.

5. Joanna Borowska jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Joanna Borowska niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
- żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Joanna Borowska jest zobowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7. Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez Joannę Borowską usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Joannę Borowską. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Joanny Borowskiej dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: Joanna Borowska ul. Modrzewiowa 10 55-095 Długołęka

9. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Joanna Borowska nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

10. Joanna Borowska odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wada przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

X. Adres, pod którym konsument może składać reklamacje dotyczące Produktów
Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu w szczególności listownie na adres: Joanna Borowska, ul. Modrzewiowa 10, 55-095 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: dzieciuszek.net@interia.pl. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Joanna Borowska skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

XI. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Joannie Borowskiej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Joannę Borowską druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ograniczenia to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: dzieciuszek.net@interia.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Joanna Borowska ul. Modrzewiowa 10, 55-095 Długołęka. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą Joanna Borowska ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Joanna Borowska dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Joanna Borowska może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Joannę Borowską od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, Joanna Borowska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Joannę Borowską, Joanna Borowska nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Joannie Borowskiej zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Joannę Borowską do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Joanna Borowska – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

10. Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres:

Joanna Borowska

Ul. Modrzewiowa 10

55-095 Długołęka

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba, że Joanna Borowska w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. JOANNA BOROWSKA zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

XII. Brak prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XIII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez JOANNA BOROWSKA jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia.

3. JOANNA BOROWSKA stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do JOANNA BOROWSKA.

5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówień Klienta, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sklep produktach i świadczonych usługach.

7.  Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem, w szczególności spółce PayU SA z siedzibą Poznaniu przy ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności

XIV. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do kasy” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres BOK wskazany w pkt II.

2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.  

XV. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.dzieciuszek.net oraz w siedzibie firmy JOANNA BOROWSKA w Długołęce, przy ul. Modrzewiowej 10.


2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

3. JOANNA BOROWSKA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez JOANNA BOROWSKA wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a JOANNA BOROWSKA;
b. konieczność dostosowania działalności JOANNA BOROWSKA do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności JOANNA BOROWSKA organu administracji publicznej lub
- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności JOANNA BOROWSKA

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a JOANNA BOROWSKA;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez JOANNA BOROWSKA spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez JOANNA BOROWSKA usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez JOANNA BOROWSKA dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie JOANNA BOROWSKA lub zmiana innych danych identyfikacyjnych JOANNA BOROWSKA określonych w Regulaminie.

4. JOANNA BOROWSKA poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i JOANNA BOROWSKA umów sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.

6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, JOANNA BOROWSKA udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

7. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy JOANNA BOROWSKA a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę JOANNA BOROWSKA.

8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy JOANNA BOROWSKA a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://www.dzieciuszek@interia.pl/static/regulamin-serwisu skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.


* Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat [JOANNA BOROWSKA z siedzibą w Długołęce, ul. Modrzewiowa 10, 55-095 Długołęka, adres e-mail: dzieciuszek.net@interia.pl]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data
(*) Niepotrzebne skreślić


Administratorem danych osobowych jest JOANNA BOROWSKA   z siedzibą znajdującą się wDługołęce ul.Modrzewiowa 10IX. Postanowienia końcowe

1) Regulamin dostępny jest na stronie www.dzieciuszek.net z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.

2) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane

X. Pytania i kontakt
Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem dzieciuszek.net@interia.pl lub numerem telefonu + 48 501 105 219.

 Logowanie
 Załóż konto
 Przypomnij hasło
 

 1. śliniak foliowy...
 2. Czerwony Kaptur...
 3. ABS rajstopy ni...
 4. śpiochy frotte ...
 5. spodnie ogrodni...
 

Wpisz e-mail:
dodaj usuń
 

 Dostawa
 Kontakt
 Regulamin
 Rozmiary
 Poufność
 Zwroty i reklamacje
 Ubrania dla dzieci
 Wzór formularza odstąpienia od umowy
 

ZAPRASZAMY
DO PŁATNOŚCI
linki bezpośrednie:
**********

DOTPAY
PRZELEWY.24
PAYPAL
 

Dzieciuszek- odzież i ubrania dla dzieci i niemowląt